I. Algemene voorwaarden
§ 1 Basisvoorzieningen
(1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (Diamazin GmbH) via de website
www.horserelax.de aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden
tegengesproken.
(2) Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun
bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij
het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.
§ 2 Totstandkomen van contract
(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen .
(2) Reeds met het op onze website plaatsen van het betreffende product doen wij u een bindend aanbod voor het sluiten van een
overeenkomst via het online-winkelwagensysteem tegen de in de artikelbeschrijving aangegeven voorwaarden.
(3) De koopovereenkomst komt als volgt tot stand via het online-winkelmandjessysteem:
De goederen die voor de koop zijn bestemd worden in het „winkelmandje” gelegd. Via de betreffende toetsen in de navigatielijst kunt u het
„winkelmandje“ oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Na oproepen van de pagina “Kassa” en de invoer van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendvoorwaarden worden tot
slot de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.
Indien u als betalingswijze een systeem voor directe betalingen (bijvoorbeeld z.B. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort,
giropay) gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze onlineshop geleid, of doorgestuurd naar de internetpagina van de
aanbieder van het systeem voor directe betalingen.
Indien u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betalingen, maak dan de juiste keuze of voer daar uw gegevens in.
Tot slot worden u op de internetpagina van de aanbieder van het systeem voor directe betalingen of nadat u terug bent geleid naar onze
onlineshop, de bestelgegevens weergegeven als besteloverzicht.
Vóór het verzenden van de bestelling heeft u de mogelijkheid de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook
via de functie “Terug“ van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.Door het verzenden van de bestelling via de overeenkomstige
knop (“bestelling met betalingsverplichting”, “kopen” / “nu kopen”, “bestelling met betalingsverplichting”, “betalen” / “nu betalen” of
soortgelijke aanduiding), verklaart u de juridisch bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
(4) Uw aanvragen voor het opstellen van een aanbieding is voor u niet bindend. We leggen u schriftelijk een bindend aanbod voor (bv. via
e-mail) dat u kunt accepteren binnen 5 dagen.
(5) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail
gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden
e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.
§ 3 Voorwaarden van de overeenkomst bij cursussen
(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de uitvoering van cursussen.
Onze aanbiedingen op internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod voor het afsluiten van een contract.
(2) Uw aanvragen voor het opstellen van een aanbieding is voor u niet bindend. We leggen u schriftelijk een bindend aanbod voor (bv. via
e-mail) dat u kunt accepteren binnen 5 dagen.
(3) De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail
gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden
e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.
§ 4 Prestatie bij cursussen
(1) De uitvoering van de cursussen op de in de offerte beschreven vorm vindt plaats op de afgesproken termijnen.
(2) Zover de uitvoering van de cursussen van het aantal deelnemers afhankelijk is, geeft de offerte het minimale aantal deelnemers weer.
Wordt het minimale aantal deelnemers niet bereikt, informeren wij u uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus in tekstvorm (bijv. per email)
over het niet plaatsvinden van de geboekte cursus. Indien nodig worden reeds verleende diensten in dit geval onmiddellijk
terugbetaald.
(3) Bij een annulering van een afzonderlijke bijeenkomst op basis van kortstondig uitval van de cursusleider wegens ziekte of om andere
gegronde redenen worden de reeds verleende diensten onmiddellijk terugbetaald.
Bij gebeurtenissen, de uit meerdere afspraken bestaan, vindt bij annulering van een afspraak op basis van kortstondig uitval van de
cursusleider wegens ziekte of om andere gegronde redenen de herhaling van de afgezegde afspraak in een vervangende afspraak plaats.
(4) In verband met het gebruik van de cursusruimtes en objecten moeten de plaatselijk geldende huisregels worden nageleefd. U moet zich
aan onze instructies resp. de instructies van de cursusleider houden.
§ 5 Bijzondere overeenkomsten bij aangeboden betaalmethodes
(1) Betaling via “PayPal” / “PayPal Checkout”
Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden via “PayPal” / “PayPal Checkout”, wordt de betaling verwerkt via de
betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”). De afzonderlijke
betalingsmogelijkheden via “PayPal” worden u onder een overeenkomstige knop op onze website en in het online bestelproces
meegedeeld. “PayPal” kan voor de verwerking van betalingen gebruikmaken van andere betaalservices; als hiervoor speciale
betalingsvoorwaarden gelden, wordt u hierover apart geïnformeerd. Meer informatie over “PayPal” vindt u op
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.
(2) Betaling via “Mollie”
Indien u een betaalmethode kiest die via “Mollie” wordt aangeboden, wordt de betaling afgehandeld via de betaaldienstverlener Mollie B.V.
(Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; “Mollie”).
De afzonderlijke betalingswijzen via “Mollie” worden u onder een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website en in het online
bestelproces meegedeeld. “Mollie” kan voor de verwerking van de betaling gebruik maken van andere betaaldiensten; indien speciale
betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u daarover apart geïnformeerd. Meer informatie over “Mollie” is te vinden op
https://www.mollie.com/de.
§ 6 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
(1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.
(2) Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.
(3) Bent u ondernemer, dan geldt het volgende:
a) Wij houden het eigendom va het product tot de volledige vergoeding van de vorderingen uit de lopende zakenrelatie. Voorafgaand aan
de overdracht van de eigendom van de goederen is een onderpand of een zogenaamde ‘Sicherheitsübereignung’ (beveiligheidsdoeleind)
niet toegestaan.
b) U kunt de goederen volgens de normale gang van zaken doorverkopen. In dat geval moet u nu al alle vorderingen van het gefactureerde
bedrag, dat zal voortvloeien uit de doorverkoop, aan ons afstaan, voor zover we de overdracht accepteren. U bent verder bevoegd voor de
inning van de schuld. Wanneer u uw betalingsverplichtingen niet goed nakomt, behouden wij ons het recht voor de schuld zelf te innen.
c) Bij het verbinden en mengen van de goederen verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van factuurwaarde van
de goederen tot de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking.
d) Wij verbinden ons ertoe om de aan ons verschuldigde effecten op uw verzoek vrij te geven in de mate dat de realiseerbare waarde van
onze zekerheden met meer dan 10% groter is dan de beveiligde vorderingen. De keuze van de effecten die worden vrijgegeven ligt bij ons.
§ 7 Garantie
(1) Er bestaan wettelijke garantierechten.
(2)
Voor zover u vóór de indiening van de contractverklaring door ons op de hoogte bent gesteld en dit uitdrukkelijk en afzonderlijk is
overeengekomen, zijn aanspraken op gebreken bij gebruikte goederen uitgesloten, wanneer het gebrek pas na afloop van een jaar na
levering van de goederen aan het licht komt. Indien het gebrek zich manifesteert binnen een jaar na de levering van de goederen, kunnen
de aanspraken wegens gebreken geldend worden gemaakt binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf de levering van de
goederen. Bovenstaande beperking is niet van toepassing:

 • voor aan ons toerekenbare, door schuld veroorzaakte schade voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere
  schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
 • voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aangenomen.
  (3) Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en schade te controleren en
  zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke
  aanspraak op garantie.
  (4) Voor zover een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, wordt de afwijking alleen dan als overeengekomen
  beschouwd, wanneer u door ons vóór het indienen van de contractverklaring over de afwijking werd geïnformeerd en de afwijking
  uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten werd overeengekomen.
  (5)
  Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:
  a) Uitsluitend onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant gelden als overeengekomen voor de kwaliteit van de
  goederen, maar niet andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.
  b) In geval van gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. Indien het verhelpen
  van gebreken mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een prijsvermindering eisen of van de overeenkomst afzien. Het verhelpen van
  gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede vergeefse poging, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of uit andere
  omstandigheden anders blijkt. In geval van herstel van gebreken zijn wij niet verplicht de meerkosten te dragen die voortvloeien uit de
  overbrenging van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van prestatie, voor zover de overbrenging niet overeenstemt met het
  beoogde gebruik van de goederen.
  c) De garantieperiode bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing:
 • voor aan ons toerekenbare, door schuld veroorzaakte schade voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in geval van
  andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
 • voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben aangenomen;
 • in het geval van zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben
  veroorzaakt;
 • in geval van wettelijke regresrechten die u op ons heeft in verband met gebreksrechten.
  § 8 Rechtskeuze, plaats van betaling, bevoegde rechtbank
  (1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit betekent de bescherming
  door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken
  (gunstigheidsbeginsel).
  (2) Plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de met ons bestaande zakenrelaties zoals de bevoegde rechtbank is onze verblijfplaats, in
  zoverre u geen consument, maar koopman, rechtspersoon van het openbaar recht of van publiekrechtelijk speciaal vermogen bent.
  Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegdheid in Oostenrijk of de EU hebt, of als uw woonplaats of uw gewoonlijke verblijfplaats op het
  moment van de klacht niet gekend is. De bevoegdheid, ook de rechtbank in een andere gerechtsgebied aan te roepen, blijft hiervan
  onberoerd.
  (3) De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
  II. Klanteninformatie
 1. Identiteit van de verkoper
  Diamazin GmbH
  Ludwigsburger Str. 10
  71254 Ditzingen
  Duitsland
  Telefoon: +49 7152 5699203
  E-mail: info@diamazin.de
  Alternatieve geschillenbeslechting:
  De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst
  (ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.
 2. Informatie over het tot stand komen van het contract
  De technische stappen die verband houden met het sluiten van een contract, het sluiten van een contract zelf en de correctieopties worden
  uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “het sluiten van een contract” in onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I.).
 3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract
  3.1 De taal van het contract is Duits.
  3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online
  winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint worden of elektronisch opgeslagen
  worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de door de wet vereiste informatie voor overeenkomsten op
  afstand en de algemene voorwaarden nog eens via e-mail naar u verzonden.
  3.3 Bij aanvragen buiten het online-winkelwagensysteem krijgt u alle overeenkomstgegevens in het kader van een bindende offerte
  schriftelijk, bijv. per e-mail, toegezonden, welke u uit kunt printen of elektronisch op kunt slaan.
 4. Codexen voor goede praktijken
  4.1 Wij voldoen op eigen initiatief aan de Käufersiegel-kwaliteitseisen van Händlerbund Management AG en deze staan vermeld
  op https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.
 5. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst
  De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.
 6. Prijzen en betalingsmogelijkheden
  6.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze omvatten alle
  prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.
  6.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze internetsite of in de betreffende
  offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld en komen extra voor uw rekening, voor zover de levering
  niet vrij van verzendkosten is toegezegd.
  6.3 Als de goederen worden geleverd aan landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet
  verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldovermakingen (overdrachts- of wisselkosten van de kredietinstellingen), die u
  zelf moet betalen.
  6.4 Eventuele kosten voor het overmaken van geld zijn voor uw rekening, ook als de goederen aan een EU-lidstaat worden geleverd, maar
  de betaling is buiten de Europese Unie geregeld.
  6.5 De ter beschikking staande betalingsmethoden staan onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de
  betreffende offerte vermeld.
  6.6 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.
  6.7 Tenzij anders overeengekomen, moet bij boeking van cursussen de betaling uiterlijk op de cursusdatum voor het begin van de cursus
  worden betaald, anders is er geen recht op deelname.
 7. Leveringsvoorwaarden
  7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstig
  aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte.
  7.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de
  verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of
  onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de
  levering uit te voeren.
  Bent u ondernemer, dan gebeurt de levering en de verzending op uw risico.
 8. Wettelijke garantierechten
  De aansprakelijkheid voor gebreken wordt gebaseerd op de regeling “Garantie” in onze algemene voorwaarden (deel I).
  Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn gemaakt door juristen van de Händlerbund gespecialiseerd in het IT-recht en worden
  permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten
  en is aansprakelijk in het geval van gerechtelijke procedures. Meer informatie hierover vindt u op https://www.haendlerbund.de/
  de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.
  Laatste update: 01.01.2022
X